Print

Privacy

In verband met uw behandeling worden allerlei gegevens vastgelegd, zoals administratieve gegevens en gegevens met betrekking tot de behandeling. Dit is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alleen de psycholoog die u behandelt mag de dossiergegevens inzien die betrekking hebben op de behandeling.Wij hebben een wettelijke verplichting om een dossier aan te leggen over uw behandeling en tevens om 15 jaar na afsluiting van de behandeling het dossier te vernietigen.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden conform de Wet WBGO en de Wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op inzage, recht op correctie (hiermee wordt bedoeld aanvulling uwerzijds), blokkering of vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. U ontvangt daarna een melding van de praktijk dat aan uw verzoek is voldaan. Wel wordt u erop gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.

Als eerstelijnspraktijk stellen wij samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zenden wij aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u daar geen bezwaar tegen heeft. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dat niet wilt.

Wanneer we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.